Prevádzkový poriadok

Hotel Kormorán Slovakia, s. r. o.,  Pri hrádzi 33, 93101 Šamorín – Čilistov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy pridelilo rozhodnutím číslo 8649/2016 – 4.1 spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia s. r. o. výkon rybárskeho práva na tejto ostatnej vodnej ploche – štrkovisko Lagúna (4,69 ha) na účely podnikania v osobitnom režime. Hotel Kormorán Slovakia s. r. o. je zároveň vlastníkom nasadených rýb, stará sa o pravidelné zarybnenie a zdravotný stav v súlade s potravinovým kódexom.

Podmienky rybolovu platné od 1. januára 2017 (Zmeny pravidiel a cien sú vyhradené!):

 1. Každý loviaci je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
 2. Uhradením ceny za povolenku a vstupom do areálu rybár súhlasí s podmienkami tohto rybárskeho poriadku.
 3. Loviť ryby možno na dva prúty opatrenými jedným náväzcom.
 4. Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej  povolenky zakúpenej u nás.
 5. Z dôvodu vyššej váhovej kategórie kaprov  je loviaci povinný používať veľký podberák (80×80), podložný matrac, dezinfekciu na ošetrenie rýb.
 6. Množstvo a druh návnady nie sú obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické).
 7. Prísny zákaz vnadiť  nevarenými strukovinami a obilninami.
 8. Pri vylovení ryby je rybár povinný zaobchádzať s ňou šetrne . Pri manipulácii s ulovenou rybou na brehu musí byť použitá mokrá podložka zabraňujúca poškodeniu ryby.
 9. Ryba odložená v sieťke sa považuje za ponechanú rybu. Rybár nesmie ryby v sieťke vymieňať.
 10. Vážne poranené ryby je treba odovzdať správcovi alebo SBS, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
 11. Všetky kapry a amury nad 4,00 kg je rybár povinný vrátiť do vody a to maximálne šetrne. Kapry a amury do 4,00 kg si môže rybár odkúpiť podľa aktuálneho cenníka.
 12. V prípade ulovenia dravca, okamžite kontaktovať prevádzkovateľa alebo SBS, podržať rybu v podberáku.
 13. Ak sa rybár potrebuje vzdialiť z lovného miesta ( WC, občerstvenie….),  musí prúty vytiahnuť z vody. Prúty nesmú byť ponechané vo vode bez dozoru rybára.
 14. Pitvanie rýb na lovnom mieste je prísne zakázané­
 15. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu môže byť loviaci vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže bude na loviaceho podané trestné oznámenie.
 16. Vstup loviacich detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
 17. Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich, ktorí sa zúčastňujú pretekov.
 18. Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť ukončenie návštevy SBS a odovzdať zapožičané veci.
 19. Po získaní povolenky je možné loviť bez registrácie SRZ.

Ostatné prevádzkové podmienky:

 1. Motorové vozidlo si musí návštevník odstaviť na vyhradené parkovisko.
 2. Zakladať oheň je povolené len na vyhradenom mieste.
 3. Loviaci v prípade podozrenia z neoprávneného privlastnenia ryby súhlasí s kontrolou priestoru vozidla.
 4. Je prísne zakázané poškodzovať porasty, altánky, lavice, stoly a rušiť nadmerným hlukom loviacich.
 5. Na všetkých lovných miestach platí zásada čistého prostredia, odpadky, ohorky z cigariet patria do smetného koša. Po opustení lovného miesta sa toto lovné miesto musí nachádzať v stave  v akom bolo pred príchodom.
 6. Kúpanie (vrátane psov) a člnkovanie sú zakázané!
 7. Fotenie rýb je povolené iba v podrepe a nad podložkou.
 8. Ryby po odfotení a ošetrení, čo najšetrnejšie vrátiť späť do vody.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví rybárov, ktoré si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, precenením svojich schopností, fyzických možností či porušením tohto prevádzkového poriadku.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z tohto prevádzkového poriadku .

Čas rybolovu:

denný čas rybolovu: 7.00 – 19.00 hod.

nočný čas rybolovu: 19.00 – 7.00 hod.